Introductie
  Quickscan: is uw OR wat hij zijn wil? Wat valt er bij u te verbeteren?
Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Deze quickscan brengt in kaart hoe succesvol uw ondernemingsraad daarin is tegen de achtergrond van de de rol die de OR volgens u wenst te spelen.
  Doel van de quickscan is u te laten zien waar het zinvol kan zijn om aan verbetering te werken. 
           
  Deze Quickscan bestaat uit vier stappen.
  1. In de eerste stap geeft u aan hoe belangrijk de aangegeven twaalf rollen zijn voor uw OR. 
  2. In de tweede stap geeft u aan hoe succesvol u bent in het spelen van die rollen.
  3. In de derde stap ziet u een grafische weergave van uw antwoorden.  
  4. In de vierde stap staan conclusies.
  Druk op de knop "Reset "als u de quickscan opnieuw wilt invullen (helemaal onder aan de pagina).
Als u de resultaten van deze quickscan wilt uitprinten, kies dan de betreffende pagina, en druk op de knop "Print" (helemaal onder aan de pagina).
     
  © Hans Heerings en Theo van Leeuwen, 2016
Stap 1 > Rol van de OR
  Welke rol wil de ondernemingsraad volgens u spelen?   Hoe meer u de regelaar naar rechts schuift, des te belangrijker de rol
1 Wij willen in het overleg met de directie misstanden op de werkvloer signaleren. Zoals miscommunicatie, conflicten, onveiligheid, ARBO en dergelijke.    
 
2 Wij willen de bedrijfsvoering door onze directie zo breed mogelijk toetsen op juistheid, zorgvuldigheid en gedegenheid.    
 
3 Wij willen foute directiebesluiten over belangrijke onderwerpen kunnen blokkeren.    
 
4 Wij willen controleren en ons ervoor inzetten dat de werkgever zich houdt aan de regels van de wet, cao (voor zover van toepassing) en de gemaakte interne afspraken. Denk hierbij met name aan: arbo, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden/verlof, arbeidsrecht, werkoverleg, milieuzorg, discriminatie, gelijke behandelin man/vrouw en medezeggeschap.    
 
5 Wij willen de belangen van individuele werknemers behartigen.    
 
6 Wij willen zaken die van belang zijn voor groepen werknemers onder de aandacht van de directie brengen zodat de directie daarmee rekening houdt in haar plannen en besluiten.    
 
7 Wij willen door de directie worden geaccepteerd als gesprekspartner voor (strategisch) beleid en keuzes.    
 
8 Wij willen het beleid van (de divisie van) ons moederbedrijf wezenlijk beïnvloeden.    
 
9 Wij willen optreden als klankbord en denktank waar de directie haar plannen en besluiten mee kan delen.    
 
10 Wij willen meebeslissen bij belangrijke directiebesluiten.    
 
11 Wij willen de ontwikkeling van belangrijke plannen inhoudelijk beïnvloeden.    
 
12 Wij willen zelf plannen maken voor onderwerpen die niet of laag op de agenda van de directie staan en ervoor zorgen dat deze worden gerealiseerd.    
 
Stap 2 > Resultaat van de OR
  Welke resultaten behaalt de ondernemingsraad?   Hoe meer u de regelaar naar rechts schuift, des te groter het resultaat
           
1 Dankzij de ondernemingsraad wordt de directie beter geïnformeerd over misstanden waar medewerkers tegenaan lopen.    
 
2 Wij signaleren tekorten en inconsequenties in het directiebeleid en zorgen ervoor dat deze adequaat worden opgepakt.    
 
3 Er worden geen directiebesluiten op belangrijke onderwerpen genomen zonder fiat van de ondernemingsraad.    
 
4 Dankzij de ondernemingsraad houdt de werkgever zich aan de regels van de wet, cao (voor zover van toepassing) en de gemaakte interne afspraken. Denk hierbij met name aan: arbo,arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden/verlof, arbeidsrecht, werkoverleg, milieuzorg, discriminatie, gelijke behandelin man/vrouw en medezeggeschap.    
 
5 Personeelsleden weten ons te vinden met vragen en problemen waarmee ze zitten en weten dat de OR ze bij staat bij de beantwoording en oplossing.    
 
6 We zijn herhaaldelijk in staat om de belangen van de werkvloer succesvol te behartigen.    
 
7 Wij worden door de directie geaccepteerd als  gesprekspartner voor (strategisch) beleid en keuzes.    
 
8 Onze stem wordt gehoord op divisieniveau/groepsniveau in het moederconcern.    
 
9 De ondernemingsraad wordt door de directie al vanaf een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het voorbereiden van besluiten.    
 
10 Belangrijke directiebesluiten zien er door toedoen van de ondernemingsraad anders uit dan wanneer er geen ondernemingsraad bij betrokken zou zijn geweest.    
 
11 De ondernemingsraad heeft een aanwijsbare invloed in de ontwikkeling van van belangrijke bedrijfsplannen.    
 
12 Wij realiseren regelmatig een ontwikkeling die zonder de ondernemingsraad niet of nauwelijks de aandacht van de directie zou hebben gehad.    
 
Stap 3 > Grafische weergave
Daar waar de blauwe balk groter is dan de oranje, overtreft de score op de resultaten de score op het belang van de rollen.   blauw = Resultaat
  oranje = Rol  
[No canvas support]
 
 
     
Stap 4 > Conclusie Toelichting
Deze quickscan gaat uit van twaalf rollen die de ondernemingsraad in meer of mindere mate met succes kan spelen.
De rollen staan hieronder gedefinieerd. Achter elke rolnaam is in een gekleurd vlak weergegeven. Dit geeft aan in hoeverre het belang dat u aan een rol hecht al of niet wordt waargemaakt in de praktijk van uw ondernemingsraad. Hoe groener hoe meer succes, hoe geler des te minder succes.
Vooral de rollen met een geel vlak zijn voor verbetering vatbaar
  Positief = de score op het resultaat overtreft de score op het belang van de rol
    Negatief = de score op het resultaat is lager dan de score op het belang van de rol
1   In deze rol signaleert de ondernemingsraad misstanden op de werkvloer. Zoals miscommunicatie, conflicten, onveiligheid, ARBO en dergelijke.
  In deze rol toetst de ondernemingsraad zo breed mogelijk de bedrijfsvoering door de directie op juistheid, zorgvuldigheid en gedegenheid.
  In deze rol blokkeert de ondernemmingsraad als hij dat nodig vindt directiebesluiten over belangrijke onderwerpen.
  In deze rol controleert de ondernemmingsraad en zet zich er voor in dat de werkgever zich houdt aan de regels van de wet, cao (voor zover van toepassing) en de gemaakte interne afspraken. Denk hierbij met name aan: arbo, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden/verlof, arbeidsrecht, werkoverleg, milieuzorg, discriminatie, gelijke behandeling man/vrouw en medezeggeschap.
  In deze rol behartigt de ondernemingsraad de belangen van individuele werknemers.
  In deze rol behartigt de ondernemingsraad de belangen van groepen werknemers bij de directie zodat de deze daarmee rekening houdt in haar plannen en besluiten.
  In deze rol is de ondernemingsraad een door de directie erkende gesprekspartner voor (strategisch) beleid en keuzes.
  In deze rol zet de ondernemingsraad zich in om het beleid van (de divisie van) het moederbedrijf wezenlijk te beïnvloeden.
  In deze rol treedt de ondernemingsraad op als klankbord en denktank waar de directie haar plannen en besluiten mee kan delen.
  In deze rol beslist de ondernemingsraad mee over belangrijke directiebesluiten.
  In deze rol zet de ondernemingsraad zich in om de ontwikkeling van belangrijke plannen inhoudelijk te beïnvloeden.
  In deze rol maakt de ondernemmingsraad zelf plannen voor onderwerpen die niet of laag op de agenda van de directie staan en zorgt ervoor dat deze worden gerealiseerd.